Κατηγορίες
Διάφορα - Εργασιακά - Συνεργάτες

VOUCHER 2019: ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΕΩΣ 1.575€. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Δηλώστε συμμετοχή στο ΚΔΒΜ Easy Education

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), ως Δικαιούχος της Πράξης «Προώθηση στην Απασχόληση Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων», με κωδικό MIS5010656, υλοποιεί το έργο «Ενέργειες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής & Mentoring, Κατάρτισης & Πιστοποίησης, Προώθησης στην απασχόληση και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο απευθύνεται σε 700 άνεργους, ευπαθών κοινωνικά ομάδων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται :

 • Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 390 ωρών, κατά μέσο όρο των 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης (επιδοτούμενη με 5€/ώρα) και 270 ωρών πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το Μητρώο της Κ.Ε.Ε.Ε. (επιδοτούμενη με 3,5€/ώρα).  Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελούμενων κυμαίνεται από 1.545 € έως 1.575 €, ανάλογα με τον αριθμό ωρών θεωρίας και πρακτικής κάθε προγράμματος κατάρτισης.
 • Η Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
 • εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη κάθε ωφελούμενου του έργου καθώς και η ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας για τουλάχιστον 120 ωφελούμενους του έργου.

Οι ειδικότητες κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν, είναι:

 • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης (120 ώρες θεωρία – 270 ώρες πρακτική άσκηση)
 • Πωλητής Λιανικής (140 ώρες θεωρία – 250 ώρες πρακτική άσκηση)
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης (120 ώρες θεωρία – 270 ώρες πρακτική άσκηση)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ :

 • Είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, όλων των νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Έχουν εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση) κάτω του ορίου της φτώχειας, που είναι τα 4.560,00 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, προσαυξανόμενο κατά 50% για τον/την σύζυγο, 50% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από 14 έως και 24 ετών, 30% για κάθε τέκνο κάτω των 13 ετών.
 • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης ΟΑΕΔ και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/02/2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2333107002 &  2331022004 (από τις 10:00 έως 20:00)

Διεύθυνση: ΕΛΗΑΣ 1, 1ος  όροφος  EASY EDUCATION, συνεργαζόμενος πάροχος κατάρτισης του ανάδοχου παρόχου κατάρτισης της ένωσης εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – SYNERGY». 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
 3. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017

ή εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, προσκομίζεται το Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού

 1. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας, Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας και Αποδεικτικό Ανανέωσης
 2. Ατομικό Σχέδιο Δράσης και Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης, από ΟΑΕΔ
 3. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (Αντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου τραπέζης ή βιβλιαρίου που ο υποψήφιος φαίνεται  κύριος δικαιούχος)
 4. Υπεύθυνες δηλώσεις (υποδείγματα θα σας δοθούν από το ΚΔΒΜ)

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε απλά αντίγραφα

moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected