Διάφορα - Οικονομία

Πληρωμή αύριο Τρίτη (29/12) για 5.621 εργαζομένους σε αναστολή

Αύριο Τρίτη 29 Δεκεμβρίου, το απόγευμα, πιστώνεται στους λογαριασμούς των 5.621 εργαζομένων που ήταν σε αναστολή τον Νοέμβριο, η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 3.607.815,00 ευρώ προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους πέντε χιλιάδες εξακόσιους είκοσι ένας (5.621):

Α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Νοέμβριο προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά (3.385.287,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα ένας (5.161).

Β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ (168.060,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε τριακόσιους πενήντα οκτώ (358).

Γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (54.468,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους εκατόν δύο (102).