Κατηγορίες
Ποδόσφαιρο

Και τι δεν είπε ο Υπουργός Αθλητισμού για ΕΠΟ, ελληνικό ποδόσφαιρο, ομάδες!

ÂÏÕËÇ - Ìüíç óõæÞôçóç  åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí  Üñèñùí êáé  ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò, ÄéáöÜíåéáò êáé Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí «Ñýèìéóç äåóìåõìÝíùí Þ êáôáó÷åìÝíùí ÷ñçìáôéêþí áðáéôÞóåùí êáé ìåôñçôþí». (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)Για την διαφθορά και την διαπλοκή στις ελληνικές αλλά και τις διεθνείς ποδοσφαιρικές Αρχές, μίλησε ο Σταύρος Κοντονής στην Σύνοδο των υπουργών Αθλητισμού της Ε.Ε., προτείνοντας μέτρα για την πάταξη των κυκλωμάτων και των εγκληματικών οργανώσεων που λυμαίνονται το ποδόσφαιρό μας!

Να υπάρξουν άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις για την πάταξη της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο και να θεσπιστούν διατάξεις που θα οριοθετούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των FIFA-UEFA, πρότεινε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Σταύρος Κοντονής στο Λουξεμβούργο, όπου λαμβάνει χώρα η Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Αθλητισμού της Ε.Ε.

Η τοποθέτηση του υφυπουργού περιελάμβανε ευθείες βολές και σκληρά λόγια για την ΕΠΟ και την διαφθορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που σίγουρα θα προκαλέσουν αίσθηση!

περισσότερα στο sdna.gr

error: Protected