Κατηγορίες
Διάφορα - Συνεργάτες

To Διεπιστημονικό Θεραπευτικό Κέντρο μας παρουσιάζει το «WISC III»

Άρθρο του Διεπιστημονικού Θεραπευτικού Κέντρου, Θεσσαλονίκης 43 στη Βέροια

Το WISC III είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6–16 ετών. Αποτελείται από έξι (6) λεκτικές και επτά (7) πρακτικές επιμέρους κλίμακες που η καθεμία εξετάζει μια διαφορετική πλευρά της νοημοσύνης, όπως για παράδειγμα, τη λογική αφαιρετική σκέψη, τη βραχυπρόθεσμη ακουστική μνήμη, την ευχέρεια λόγου, την χωρική αντίληψη, τη γραφο-κινητική ικανότητα, τον οπτικο-κινητικό συντονισμό, την κατανόηση κ.α.

Από την αθροιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκύπτει ένας ψυχομετρικός δείκτης γνωστός ως «Πηλίκο Γενικής Νοημοσύνης», ο οποίος εκφράζει σφαιρικά το νοητικό δυναμικό του παιδιού. Ταυτόχρονα, μέσω της δοκιμασίας WISC III αντλούνται πληροφορίες και για στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού που, ενδεχομένως, επιδρούν αρνητικά στην πρόοδό του.

Το Τεστ WISC-III, επομένως, περιέχει όλα τα δομικά και ψυχομετρικά χαρακτηριστικά των κλιμάκων νοημοσύνης του David Wechsler. Αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας διαγνωστικό εργαλείο που συνεισφέρει αποτελεσματικά στην αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών, δυσλεξίας, νοητικής καθυστέρησης, προβλημάτων αναπτυξιακού τύπου ή προβλημάτων προσαρμογής και κοινωνικοποίησης. Μετά την αξιολόγηση και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού, με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών που επηρεάζουν την επίδοσή του.